Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce údajů a provozovatel e-shopu www.zdravinadzlato.cz:

Ing. Markéta Hansen

Výtvarnická 1390

15600 Praha 5 Zbraslav

IČ: 76517926

DIČ: CZ8362250490

Kontaktní údaje: ZDE

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování: Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely nabídky zboží anebo služeb a pro účely plnění smlouvy respektive objednávky. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Právním titulem zpracování osobních údajů je tak oprávněný zájem správce kontaktovat Vás jakožto subjekt údajů za účelem zaslání obchodního sdělení. Dále je pak právním titulem zpracování osobních údajů plnění smlouvy respektive objednávky a samozřejmě také právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje jsou získávány od Vás jako subjektu údajů v rámci zadání objednávky. Osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy jsou získávány od Vás jako subjektu údajů po projevení zájmu o newsletter na našich webových stránkách. Z těchto zdrojů získává správce osobní údaje za účelem svého oprávněného zájmu zpracování - zaslání obchodního sdělení (newsletteru). 

Kategorie údajů, které může správce zpracovávat: Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje. Pro účely zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána pouze emailová adresa. 

Kategorie zpracovatelů osobních údajů: Osobní údaje mohou být v rámci plnění smlouvy poskytnuty třetí osobě a to konkrétně společnosti DPD, což je nezbytné pro úspěšné plnění smlouvy – dodání zboží zásilkovou službou. Emailové adresy jsou zpracovány společností The Rocket Science Group, jejíž značku Mailchimp využíváme pro zaslání obchodních sdělení. Údaje také mohou být poskytnuty orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu, například finančnímu úřadu nebo obchodní inspekci v rámci výkonu kontrolní činnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Emailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce - zasílání nabídek - bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů: Osobní údaje subjektu údajů jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Jsou udržována veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Poučení o právech subjektů údajů: Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poučení o právu podat stížnost: Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k uzavření smlouvy.

 

 


Facebook